Baroda BNP Paribas Mutual Fund

Sr.No Baroda BNP Paribas Mutual Fund
1 Fortis Fixed Term Fund Series 17 A
2 Fortis Fixed Term Fund Series 18 A
3 Fortis Fixed Term Fund Series 18 B
4 Fortis Fixed Term Fund Series 18 C
5 Fortis Fixed Term Fund Series 18 D
6 Fortis Fixed Term Fund - Series 17 B
7 Common Equity Schemes bnpcommdebtkim.pdf Common Debt Schemes
8 Fortis Fixed Term Fund - Series 17 C
9 Fortis Fixed Term Fund - Series 18 A
10 Fortis Fixed Term Fund - Series 18 B
11 Fortis Fixed Term Fund - Series 18 C
12 Fortis Fixed Term Fund - Series 18 D
13 Fortis Fixed Term Fund - Series 19 A
14 Fortis Fixed Term Fund - Series 17 D
15 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 19 D
16 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 19 C
17 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 19 B
18 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 19 E
19 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 19 F
20 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 20 A
21 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 20 B
22 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 20 C
23 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 A
24 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 B
25 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 C
26 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 D
27 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 E
28 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 F
29 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 G
30 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 I
31 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 H 32. bnpparibaskim21J.pdf BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 21 J
32 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 22 A
33 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 22 B
34 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 22 D
35 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 22 E
36 BNP Paribas FIF - Series 23 A
37 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 23 B
38 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 23 C
39 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 23 D
40 BNP Paribas Income and Gold Fund
41 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 23 E
42 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 24 A
43 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 25 B
44 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 25 A
45 BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund Series I
46 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 26 A
47 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 26 B
48 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 26 C
49 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 27 A
50 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 27 B
51 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 27 C
52 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 29A
53 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 29B
54 BNP Paribas Fixed Term Fund - Series 29 C
55 BNP Paribas Common KIM
56 BNP Paribas Common KIM
57 BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - Series I
58 BNP Paribas Capital Protection Oriented Fund - Series II
59 BNP Paribas Dual Advantage Fund - Series I
60 Common KIM for Equity Schemes
61 Common KIM for Debt Schemes
62 KIM_BBNP Paribas Corporate Bond Fund
63 KIM_BBNP Paribas Dynamic Bond Fund
64 BNP Paribas Government Securities Fund
65 KIM_BBNP Paribas Medium Duration Fund
66 KIM_BBNP Paribas Low Duration Fund
67 KIM_BBNP Paribas Conservative Hybrid Fund
68 KIM_BBNP Paribas Liquid Fund
69 KIM_BBNP Paribas Short Duration Fund
70 KIM_BBNP Paribas Arbitrage Fund
71 BNP Paribas Focused 25 Equity Fund
72 KIM_BBNP Paribas India Consumption Fund
73 BNP Paribas Dynamic Equity Fund
74 BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund
75 KIM_BBNP Paribas Large Cap Fund
76 BNP Paribas Long Term Equity Fund
77 KIM_BBNP Paribas Multi Cap Fund
78 KIM_BBNP Paribas Mid Cap Fund
79 KIM_BBNP Paribas Overnight Fund
80 KIM_BBNP Paribas Aqua Fund of Fund
81 KIM_BBNP Paribas ELSS Fund
82 KIM_BBNP Paribas Focused Fund
83 KIM_BBNP Paribas Equity Savings Fund
84 KIM_BBNP Paribas Large & Mid Cap Fund
85 KIM_BBNP Paribas Banking & Financial Services Fund
86 KIM_BBNP Paribas Business Cycle Fund
87 KIM_BBNP Paribas Ultra Short Duration Fund
88 KIM_BBNP Paribas Money Market Fund
89 KIM_BBNP Paribas Credit Risk Fund
90 KIM_BBNP Paribas Banking and PSU Bond Fund
91 KIM_BBNP Paribas Gilt Fund
92 KIM_BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund
93 KIM_BBNP Paribas Balanced Advantage Fund
94 Baroda BNP Multi Asset Fund
95 Baroda BNP Paribas NIFTY SDL December 2026 Index Fund
96 Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2028 Index Fund
97 Baroda BNP Paribas Floater Fund
98 KIM_ BBNP Paribas Flexi Cap Fund
99 Baroda BNP Paribas Small Cap Fund
100 Baroda BNP Paribas Gold ETF
101 Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund