निवेशक सहायता एवं शिक्षण कार्यालय (निवेशक सहायता एवं शिक्षण कार्यालय)


Investor Awareness Division-1 (OIAE_IAD-1) Shri Sahil Malik, CGM 26449230 sahil@sebi.gov.in
Shri Manjesh Roy Stephen, GM 26449710 manjeshsr@sebi.gov.in
Investor Awareness Division-2 (OIAE_IAD-2) Shri Krishnanand Raghavan, CGM 26449632 krishnanandr@sebi.gov.in
Investor Grievance Redressal Division (OIAE_IGRD) Shri Sahil Malik, CGM 26449230 sahil@sebi.gov.in
Ms Vandana Rajesh Kumar, DGM 26449646 vandanak@sebi.gov.in